PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Laatst bijgewerkt op 22/04/2024

BiometrIQ bv met maatschappelijke zetel op Gouden Rivierlaan 62 8500 Kortrijk, erkent het belang van een veilige verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

BiometrIQ is de data processor, hierna genoemd “de verwerkingsverantwoordelijke” en de “Ondernemer”

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacy policy. Als u vragen heeft voor de DPO over dit beleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact via info@biometriq.be

Het is belangrijk dat u deze privacy policy leest in combinatie met  enig ander privacybeleid of eerlijk verwerkingsbeleid dat we mogelijk verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken.

Alle info over welke persoonsgegevens de Ondernemer verwerkt en hoe de Ondernemer hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

De Ondernemer houdt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds terugvinden op de website van de Ondernemer.

HET DOEL VAN DE PRIVACY POLICY

Deze privacy policy informeert u over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt, en we willen inzicht bieden in de verwerking van de persoonsgegevens. Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de Europese Verordening betreffende Gegevensbescherming of de General Data Protection Regulation.

DE DRAAGWIJDTE VAN DE PRIVACY POLICY

De privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Ondernemer van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van onze service gaat u ermee akkoord dat deze privacy policy van toepassing is op de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Deze website is niet bedoeld voor minderjarigen en we verzamelen niet bewust gegevens over minderjarigen.

DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

BiometrIQ houdt zich het recht voor verschillende soorten persoonlijke gegevens over u te verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen.

 • Identificatie- en contactgegevens: de naam, de voornaam, het adres, het e-mailadres en het telefoon- of gsmnummer;
 • Financiële informatie: het bankrekeningsnummer, de BIC-code en de naam van de rekeninghouder;
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount: de gebruikersnaam, het e-mailadres, het wachtwoord en de verbinding momenten;
 • Technische informatie: internetprotocol (IP) adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website;
 • Genetische en andere biomarker informatie: de resultaten van een genetische analyse van uw DNA-staal of andere biomarkers, informatie over uw genotype en uw genoom, informatie over andere biomarkers e.g. microbioom, bloedwaarden, etc,. Deze genetische en andere biomarker gegevens vormen een speciale categorie  binnen de General Data Protection Regulation en als zodanig zullen we u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we uw genetische of andere biomarker informatie verwerken in overeenstemming met dit beleid.
 • Zelfgerapporteerde gegevens: Fenotypische informatie voorzien tijdens het registratieprocess of aan de hand van vagenlijsten, tracker data voorzien aan de hand van applicaties of wearables, etc.. Deze zelfgerapporteerde fenotypische gegevens vormen een speciale categorie binnen de General Data Protection Regulation en als zodanig zullen we u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we deze data verwerken in overeenstemming met dit beleid.
 • Andere gegevens en inhoud die door het gebruik van de producten en de diensten van de Ondernemer worden uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld;

De Ondernemer verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal de Ondernemer deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Op de website van de Ondernemer kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door de Ondernemer en kunnen een eigen privacy policy hebben. De Ondernemer raadt aan om deze te lezen en neemt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

De betrokkene is niet verplicht om zijn/haar gegevens te verstrekken aan de Ondernemer of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan de Ondernemer zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

De persoonsgegevens worden door de Ondernemer voor de volgende doeleinden verwerkt. In onderstaande tabel kan u een beschrijving vinden van alle manieren waarop de Ondernemer van plan is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen de Ondernemer vertrouwt om dit te doen. Verder werd ook vastgesteld wat de legitieme belangen zijn.info

DoelType dataRechtsgrondslag 
Ons bedrijf en deze website te beheren 
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
 • Technische informatie
 • Andere gegevens
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en ons bedrijf te runnen, het leveren van admin & IT diensten en fraude te voorkomen. 
Registratie als klant
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract
Rapport generatie en  innen van schulden 
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Genetische of andere biomarker informatie
Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en legitieme belangen om schulden te innen
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
 • Technische informatie
 • Andere gegevens
 • Genetische of andere biomarker informatie
Noodzakelijk om onze producten / diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien 
U op de hoogte stellen van wijzigingen aan onze privacy policy 
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om te peilen naar uw ervaring met ons product of u te vragen een review achter te laten of een enquête in te vullen
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
 • Andere gegevens
Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, te bestuderen hoe consumenten onze producten / diensten gebruiken en onze producten te blijvend te optimaliseren. 
Data-analyse te gebruiken om onze website, diensten, marketing, consumenten relaties en ervaringen te verbeteren
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
 • Technische informatie
 • Andere gegevens
 • Genetische of andere biomarker informatie
Noodzakelijk om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en onze modellen te optimaliseren. 
Data-analyse om onze modellen en producten te optimaliseren en gebruiken voor onderzoek
 • Niet-geïdentificeerde Genetische of andere biomarker informatie 
 • Niet-geïdentificeerde zelfgerapporteerde gegevens
Noodzakelijk om ons bedrijf te ontwikkelen en onze modellen te optimaliseren.
Om afname kits of andere producten naar u te verzenden via de post 
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Inloggegevens verbonden aan het gebruikersaccount
 • Andere gegevens
Noodzakelijk om kits of andere producten te kunnen opsturen naar de klant. 

Ter ondersteuning van de uitvoering van het contract (de analyses en de generatie van de inzichten) zal de Ondernemer bovenstaande data in bepaalde gevallen moeten delen met derde partijen. Deze data zal ten alle tijde gepseudonimiseerd worden.

De Ondernemer zal uw informatie op individueel niveau nooit verkopen, leasen of verhuren aan een derde partij voor onderzoeksdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 1. De Ondernemer zal uw gegevens niet delen met openbare databases.
 2. De Ondernemer zal de gegevens van een persoon (genetisch of niet-genetisch) niet verstrekken aan een verzekeringsmaatschappij of werkgever.
 3. De Ondernemer zal geen informatie verstrekken aan wetshandhavings- of regelgevende autoriteiten, tenzij dit wettelijk verplicht is om te voldoen aan een geldig gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel.

Cookies

In lijn met het afzonderlijk Cookiebeleid, die ook deel uitmaakt van deze voorwaarden, zal de Ondernemer cookies gaan gebruiken. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Zij brengen, volledig anoniem, uw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek.

U kunt in uw browser instellen om alle of sommige browser cookies te weigeren. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren zullen functioneren.

Verandering van doel

De Ondernemer zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze werden verzameld, tenzij de Ondernemer redelijkerwijs deze gegevens mag gebruiken voor een ander doeleind dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Gelieve de Ondernemer te contacteren indien u meer uitleg wenst te verkrijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Indien de Ondernemer uw persoonlijke gegevens moet gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zal de Ondernemer u hiervan op de hoogte stellen en zal hij informatie voorzien over de rechtsgrondslagen waarop hij vertrouwt om dit te doen.

RETENTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De Ondernemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van de Ondernemer.

Om de juiste bewaartermijn voor de persoonsgegevens te bepalen houdt de Ondernemer rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden en of die doelen kunnen bereikt worden door middel van andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

In sommige gevallen zal de Ondernemer persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u verder op de hoogte te brengen.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder voor wettelijke rechten van de consument.

DE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening, zal uw data soms gedeeld moeten worden met 3de partijen. De Ondernemer zal persoonsgegevens pseudonimiseren (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld), vooraleer uw gegevens worden gedeeld met 3de partijen.

De Ondernemer eist van alle 3de partijen dat ze de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. De Ondernemer staat niet toe dat externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en geeft alleen toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met de gevraagde dienstverlening.

De Ondernemer maakt voor het delen van biomarker-analyserapporten gebruik van de diensten van Google Cloud Platform (GCP). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google deelt uw bestanden en gegevens niet met anderen delen, behalve zoals beschreven in hun Privacybeleid

DE BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Om de persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt de Ondernemer passende maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch vlak, als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

De Ondernemer heeft de nodige procedures ingesteld om een inbreuk of een vermoeden van inbreuk op de persoonsgegevens op te lossen. De Ondernemer zal u en alle andere toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen waar dit wettelijk verplicht is.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT

De betrokkene heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die de Ondernemer verwerkt.

De betrokkene heeft tevens recht op de wissing van zijn/haar persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en de overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van zijn/haar persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

De betrokkene kan op ieder moment zijn/haar gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heeft de betrokkene het recht om zich te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de dienstverlening) en tegen het opstellen van een profiel.

De betrokkene heeft steeds het recht op informatie. 

Hiertoe kan u contact opnemen met de onderneming via de contactinformatie zoals opgenomen in deze Privacy Policy. U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen).

Uw heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit via het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat 35
1000 Brussel