Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. de “consument”: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een 

professionele activiteit. 

2. De “ondernemer”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt. 

3. Een “overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

4. Een “techniek voor communicatie op afstand”: een middel dat kan worden gebruikt voor het afsluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen. 

5. De “bedenktijd”: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het 

herroepingsrecht. 

6. Het “herroepingsrecht”: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

7. Een “dag”: een kalenderdag. 

ARTIKEL 2. DE IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

BiometrIQ BV is een Belgische onderneming met zetel te Gouden-Rivierlaan 62, 8501 Kortrijk, België, geregistreerd in de KBO onder nummer 0753.816.692, die in België diensten rond biomarker-analyse (in de ruimste zin van het woord DNA-analyses, microbioom-analyse, bloedanalyse maar ook data van wearables, ingestibles, embeddables, etc.) levert in een gezondheids- en wellness context. 

ARTIKEL 3. DE TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aangeboden product en dienst aangeboden door de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Het gebruik van de website impliceert automatisch het gebruik van deze algemene voorwaarden.

Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden die de consument hanteert zijn niet van toepassing. 

ARTIKEL 4. HET AANBOD 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs; 
 • de eventuele belastingen; 
 • de kosten van levering; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 
ARTIKEL 5. DE OVEREENKOMST 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online-omgeving. 

De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Deze voorwaarden zijn van kracht, zelfs als deze overeenkomst door een van beide partijen wordt beëindigd. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving behoudt de Ondernemer zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van de Consument tot de gehele of een deel van de website met of zonder kennisgeving op te schorten of te weigeren. De Consument stemt ermee in dat elke beëindiging van zijn toegang tot de website kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat de Ondernemer de registratie en alle gerelateerde informatie en bestanden onder zijn registratie onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen en elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of de website kan ontzeggen. 

ARTIKEL 6. DE PRIJZEN 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. 

De consument is de prijs verschuldigd die de ondernemer in zijn bevestiging conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft medegedeeld. 

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd. De eventuele verzendkosten zijn voor de consument. 

ARTIKEL 7. DE BETALING 

Om de veiligheid van de online transacties te verzekeren, werkt de de Ondernemer samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt aldus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen de ondernemer worden ingeroepen. de Ondernemer is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ten laste van de gebruiker komen tevens alle kosten, van welke aard dan ook, die de ondernemer heeft moeten maken als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens (betalings)verplichtingen.

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

De producten van de ondernemer zijn hygiënische producten. Een test is na opening niet meer te gebruiken of niet meer te verkopen. Daarom hanteert de ondernemer een beperkt herroepingsrecht waarbij enkel de producten die niet deugdelijk werken, teruggestuurd kunnen worden na opening. De producten waarbij de werkzaamheid wel deugdelijk is, kan de ondernemer niet terugnemen na opening of na gebruik. 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument reeds een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. 

Bij de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van een reden te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

ARTIKEL 9. DE LEVERING EN UITVOERING 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsook bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

De ondernemer zal de bestellingen uiterlijk binnen 45 dagen dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

In geval van ontbinding overeenkomst het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product of dienst beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product of dienst is geleverd. Bij vervangende producten of diensten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

De ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor de leveringen van producten of uitvoering van diensten die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, schade moet vergoeden aan een consument, dan zal die vergoeding beperkt zijn tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het aangekochte product en/of diensten. 

De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

 • schade in geval van een slecht of verkeerd gebruik van de producten. Lees eerst de gebruiksaanwijzing. Wanneer de instructies van de gebruiksaanwijzing niet (goed) worden opgevolgd, kan dit de betrouwbaarheid van het testresultaat beïnvloeden; 
 • het ontbreken van een medisch advies; 
 • schade te wijten aan geen of onvoldoende gespecialiseerde opvolging door een (para)medisch professional. De analyses die de Ondernemer levert zijn louter indicatief. 
 • mogelijke veranderingen aan de producten aangebracht door de fabrikant, fouten in de bijsluiter van de fabrikant of technische gebreken van de producten; 
 • afwijking van de foto’s op de website ten opzichte van de geleverde producten. Deze foto’s zijn louter informatief; 
 • de inhoud van internetsites waarnaar de koper via deze website kan doorklikken. 
ARTIKEL 11. DE VERSTREKTE INFORMATIE 

Informatie en verklaringen verstrekt door de Ondernemer inclusief informatie met betrekking tot medische en gezondheidsaandoeningen, producten en behandelingen, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie is niet bedoeld om enige ziekte of aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De informatie is niet bedoeld als professioneel medisch advies of ter vervanging daarvan. De consument gaat ermee akkoord dat hij altijd advies zal vragen aan diëtist, apotheker, huisarts, andere arts of gekwalificeerde zorgverlener bij het starten van een nieuwe medische behandeling, het voortzetten van de medische behandeling of bij vragen die u heeft over uw medische toestand of die van iemand anders. Geen van de diensten die de Ondernemer levert, is bedoeld of moet gezien worden als medische diagnose of behandeling.  

De Ondernemer geeft geen garantie dat enige informatie op of gelinkt aan deze website volledig en/of nauwkeurig is. Informatie wordt vaak gepresenteerd in samengevatte vorm.

ARTIKEL 12. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

Bij gebruik van de diensten van de Ondernemer gaat de Consument ermee akkoord:

 1. Waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige registratie-informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd door formulieren op of buiten de website;
 2. Deze registratie-informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Als de Consument informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als De Ondernemer redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kan de Ondernemer de registratie en alle huidig en toekomstig gebruik van de site opschorten of beëindigen.

De Consument is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en registratie en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord en registratie. De Consument stemt ermee in om de Ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

ARTIKEL 13. DE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

De door de consument opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en het voltooien van de bestellingen, het opstellen van de facturen en de levering van de resultaten. De persoonsgegevens van de consument zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy policy raadpleegbaar op de website van de ondernemer. 

ARTIKEL 14. DE KLACHTENBEHANDELING 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

De ondernemer beantwoordt de ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij het Europees ODR Platform. 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Op alle overeenkomsten gesloten tussen de consument en de ondernemer is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de ondernemer of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.